Våra tjänster

  • StugorModernt och bekvämt boende
  • TältBoende på naturens villkor
  • Husbilar och -vagnar Ett rörligt boende
  • StrandbastuBastubad vid strandlinjen
  • Hyrcyklar och Segway I trafiken eller på bana
  • AktiviteterFör stora och små

Boknings- och avbeställningsvillkor

GRÖNA UDDEN

§ 1 Definitioner

Dessa villkor tillämpas då kund bokar eller avbeställer aktivitet som omfattas av villkoren hos Gröna Udden i Mariehamn.

Till aktivitet som omfattas av dessa villkor räknas alla de boendeformer, produkter, tjänster och arrangemang som Gröna Udden gör tillgängliga för kunden att boka via Gröna Uddens hemsida på Internet eller via annat medium.

Kund är i detta avseende en juridisk eller fysisk person som bokar/avbeställer aktivitet via Gröna Uddens hemsida på Internet eller via annat medium.

En bokning uppstår då Gröna Udden uttryckligen har bekräftat kundens bokningsförfrågan med ett meddelande eller ett bokningsnummer.

Den svenska versionen av boknings- och avbeställningsvillkoren skall vara den styrande. Vid eventuella skillnader i villkor mellan olika språkversioner, som till exempel kan bero på översättningsfel, skrivfel eller språkliga nyanser, skall således alltid den svenska versionen anses vara den korrekta och vägledande för all tolkning.

§ 2 Giltighetstid och verkan av ändrade villkor

Dessa villkor tillämpas på bokningar som bekräftas respektive avbeställs efter det att villkoren publicerats på hemsidan www.gronaudden.com och gäller tillsvidare. Avbeställningar som avser bokningar som bekräftats innan dessa villkor publicerats på nämnda hemsida omfattas av tidigare villkor.

Gröna Udden äger rätt att när som helst ändra sina boknings- och avbeställningsvillkor, dock så att ändringar i villkor inte gäller för bokningar som Gröna Udden bekräftat innan ändringen trädde i kraft. På sådana bokningar tillämpas den version av villkoren som gällde när Gröna Udden bekräftade bokningen gentemot kunden.

§ 3 Bokningsavgift

För bokningar som avser högsäsong, tiden 21.6-21.8 under kalenderåret, kan en bokningsavgift utgå. Bokningsavgiften tillgodoräknas beställaren vid full betalning för aktiviteten, men återbetalas inte vid eventuell avbeställning. Bokningsavgiften avser att täcka kostnaderna för det arbete Gröna Udden avsatt för att administrera bokningen i händelse att kunden avbokar aktiviteten. Vid avbeställning kan även en avbeställningsavgift tillkomma, på villkor som anges nedan.

§ 4 Avbeställning

Avbeställning allmänt

Kund som är förhindrad att utnyttja bokad aktivitet, måste omgående avbeställa sin bokning.

Avbeställning tidigare än tre dagar innan aktivitet skall tas i bruk

För avbeställning som sker tidigare än tre (3) dagar före den tidpunkt vid vilken aktiviteten, enligt bokningen, skall tas i bruk har Gröna Udden har rätt att debitera kunden ett belopp motsvarande 10 procent av priset för bokad aktivitet. Avbeställningsavgiften avser att täcka en del av det merarbete avbeställningen förorsakar Gröna Udden och risken för att aktiviteten inte kan säljas vidare till annan till förväntat pris. Vid avbeställning kan även en eventuell bokningsavgift innehållas, på villkor som anges ovan.

Avbeställning senare än tre dagar innan aktivitet skall tas i bruk

För avbeställning som sker senare än tre (3) dagar innan den tidpunkt vid vilken aktiviteten, enligt bokningen, skall tas i bruk, har Gröna Udden rätt att debitera kunden ett belopp motsvarande priset för hela den bokade aktiviteten Vid avbeställning kan även en eventuell bokningsavgift innehållas, på villkor som anges ovan.

Ingen avbeställningsavgift mot uppvisande av läkarintyg

Mot uppvisande av giltigt läkarintyg utgår ingen avgift för avbeställning av aktivitet. Gröna Udden har dock rätt att innehålla eventuell bokningsavgift.

§ 5 Avbokning av aktivitet som inte tagits i bruk

Gröna Udden har rätt att avboka hela den reserverade aktiviteten om kunden inte har tagit aktiviteten i bruk på i bokningen angivet startdatum. Eventuell uppburen bokningsavgift innehålls och avbeställningsavgift debiteras kunden i enlighet med villkoren för avbeställning av aktivitet som sker senare än tre (3) dagar innan den tidpunkt vid vilken aktiviteten, enligt bokningen, skall tas i bruk.

§ 6 Återbetalning för icke utnyttjad tid

Värdet för icke utnyttjade dagar/timmar av bokad aktivitet, som tagits i bruk, återbetalas inte till kunden.

Gröna Udden, version 1, given i Mariehamn den 1 februari 2007

Aktuellt och nyttig information